COVID-19

Novi set mera Vlade Republike Srbije usmeren ka otklanjanju ekonomskih posledica Covida-19

Dana 30. jula 2020. godine, na predlog Ministarstva finansija, Vlada Republike Srbije je donela Zaključak kojim se usvaja novi set mera usmeren ka otklanjanju ekonomskih posledica korona virusa u Srbiji. Ukupna vrednost mera je oko 5,8 milijarda evra, što čini oko 12,5% srpskog BDP-a. Mere, prema najavama, će biti dostupne samo kompanijama koje nisu otpustile više od 10% svojih zaposlenih u periodu od 15. marta 2020. godine do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja.

Mere koje su donete u Zaključku se mogu grupisati po vrstama mera u sledeće grupe:

Novčana pomoć privatnom sektoru

 • Direktna uplata novčanih sredstava preduzetnicima, mikro, malim i srednjim kompanijama u privatnom sektoru koje su ostvarile pravo na direktna davanja u skladu sa Uredbom – uplata pomoći u visini od 60% direktnih davanja koja su isplaćena obvezniku u julu 2020. godine. Direktna davanja će se izvršiti automatski u avgustu i septembru 2020. godine.
 • Direktna pomoć velikim kompanijama u privatnom sektoru koje su ostvarile pravo na direktna davanja u skladu sa Uredbom i koja to pravo nisu izgubile – pod uslovom da najkasnije do 15. avgusta 2020. godine podnesu SL Obrazac:
  • u avgustu i septembru 2020.godine za mesec jun i jul 2020. godine i to za zaposlene za koje se rešenje o prekidu rada odnosi na najmanje 15 radnih dana u junu, odnosno julu 2020. godine – uplata pomoći u od 50% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine.
 • Direktna pomoć ostalim privrednim subjektima
  • u ovu grupu se svrstavaju privredni subjekti koji ne spadaju u prethodne dve kategorije i privredni subjekti koji su registrovani ili stekli status obveznika za PDV nakon 15. marta 2020. godine zaključno sa 20. julom 2020. godine – pod uslovom da najkasnije 15. septembra 2020. godine podnesu Obrazac PPP-PD za avgust 2020. godine (unosom u polje 1.4. datum plaćanja 5. januar 2021. godine).
  • pravo na direktna davanja ostvaruju i preduzetnici paušalci kao i preduzetnici koji plaćaju porez na prihode od samostalne delatnosti i nemaju zaposlene niti su se opredelili za isplatu lične zarade – direktna davanja se ostvaruje automatski.
  • ovim subjektima se direktna davanja isplaćuju u septembru 2020. godine u visini od 120% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine.

Korisnici direktne pomoći, novčana davanja mogu da iskoriste najkasnije do 31. oktobra 2020. godine nakon čega se namenski računi gase.

 

Poreske mere

 • Odlaganje plaćanja poreza na zarade i doprinose za obavezno socijalno osiguranje za jedan poreski period (avgust 2020. godine) uz kasniju otplatu nastale obaveze. Ova mera će biti dostupna svim kompanijama u privatnom vlasništvu – preduzetnicima, mikro, malim i srednjim kompanijama.
 • Za grupu ostalih privrednih subjekata, porezi i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje za koje je rok plaćanja septembar 2020. godine, rok za plaćanje se pomera na 5. januar 2021. godine.
 • Zaključkom nije omogućeno odlaganje plaćanja akontacija za porez na dobit.

 

Moratorijum obaveza po osnovu kredita i lizinga

Narodna Banka Srbije (NBS) je donela Odluku o privremenim merama za banke i davaoce finansijskog lizinga radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema.

 • Odlukom se propisuje obaveza banaka i davaoca finansijskog lizinda da dužnicima (fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i pravnim licima), ponude zastoj u otplati obaveza (moratorijum) ne kasnije od petka 31. jula 2020. godine.
 • Ponuda moratorijuma odnosi se samo na obaveze koje su odobrene dužniku pre 28. jula 2020. godine, a dospevaju u periodu od 1. avgusta do 30. septembra 2020. godine, kao i na dospele a neizmirene julske obaveze.
 • Banka i davaoci finansijskog lizinga su dužni u skladu sa Odlukom da dostave novi plan isplate dužnicima, obustave isplate po trajnim nalozima, usklade interne akte sa Odlukom, izveštavaju NBS na mesečnom nivou, snose trošak sprovođenja moratorijuma.

Ostale novosti

No news available.

Naši događaji

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin